وقتی که نگاه آئینه ها از رنگ شدنهای دروغین آدمکها دل شکسته می شود سادگی نگاه تو، نور این خانه شد...

یکی از کاربران از ایلام، در دلنوشته ای خطاب به ایشان نوشت: "این خانه تو را بازهم دارد. پس نگرانیم کمتر است. وقت آبرو دادنت که شد، صبر آسمانیت، نگاه بارانیت وهمراهی با نور خورشید، درهوای خانمان دوباره بر آئینه های کدر شده تابید".

متن این نامه بدین شرح است:

" دلنوشته ای به مردی که با آبرویش برای مردم آمد"

وقتی که نگاه آئینه ها از رنگ شدن های دروغین آدمکها، دل شکسته می شود. سادگی نگاه تو، نور این خانه شد.«شور شد». حس آن مرد آمد. باران هم آمد. نمی دانم چرا نمی گذارند ما بخوانیم باز باران با ترانه....

ای مرد! معصومیت نگاه تو، دل شکستمان کرد. امّا این خانه تو را باز هم دارد. پس نگرانیم کمتر است.

وقتِ آبرو دادنت که شد. صبر آسمانیت،نگاه بارانیت وهمراهی با نور خورشید در هوای خانمان، دوباره بر آئینه های کدر شده تابید.

تقدیم به تو ای مرد ...
 توسط: مدیر | چاپ یادداشت | 0 نظر